Νομοθεσία

Καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά

By 15/07/19 18th, 2019 No Comments

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

 • Ο κανονισμός ρυθμίζει τη μεταφορά ζώντων ζώων ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και προβλέπει ελέγχους για ζώα που εισέρχονται στην ΕΕ ή εξέρχονται από αυτήν. Οι λεπτομερείς κανόνες έχουν στόχο να προλαμβάνονται οι τραυματισμοί ή η αδικαιολόγητη ταλαιπωρία των ζώων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο κανονισμός καθορίζει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τη μεταφορά προκειμένου να ελαχιστοποιείται η διάρκεια του ταξιδιού και να καλύπτονται οι ανάγκες των ζώων.
 • Τα ζώα πρέπει να είναι ικανά να πραγματοποιήσουν το ταξίδι.
 • Το μεταφορικό μέσο και η υποδομή για τη φόρτωση και την εκφόρτωση πρέπει να έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, συντηρηθεί και να λειτουργούν κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί και η ταλαιπωρία των ζώων και να εξασφαλίζεται η ασφάλειά τους.
 • Το προσωπικό που χειρίζεται τα ζώα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και να μην χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μορφή βίας.
 • Η μεταφορά στον τόπο προορισμού πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς καθυστέρηση και να ελέγχεται τακτικά η καλή διαβίωση των ζώων κατά τη διάρκειά της.
 • Πρέπει να υπάρχει επαρκές εμβαδόν δαπέδου και ύψος για τα ζώα.
 • Πρέπει να παρέχονται νερό, τροφή και περίοδοι ανάπαυσης όταν είναι απαραίτητο.
 • Οι μεταφορείς πρέπει:
  • να κατέχουν άδεια από την αρμόδια εθνική αρχή για όλα τα ταξίδια άνω των 65 km·
  • να προσκομίζουν έγγραφα με λεπτομέρειες, όπως η καταγωγή και ο ιδιοκτήτης των ζώων, ο τόπος προορισμού τους και η προσδοκώμενη διάρκεια του ταξιδιού·
  • να μεριμνούν ώστε ένας συνοδός να συνοδεύει τα ζώα, εκτός εάν υπάρχουν εμπορευματοκιβώτια με επαρκή τροφή και νερό.
 • Οι εθνικές αρχές πρέπει να επιθεωρούν και να εγκρίνουν τα οχήματα και τα πλοία που χρησιμοποιούνται για την οδική και θαλάσσια μεταφορά μεγάλης διάρκειας ζώων προτού να μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
 • Οι φύλακες των ζώων και οι υπεύθυνοι εκμετάλλευσης των κέντρων συγκέντρωσης (εκμεταλλεύσεις, κέντρα συλλογής και αγορές) πρέπει να μεριμνούν για την τήρηση των κανόνων και των προτύπων καλής μεταχείρισης στα διάφορα σημεία αναχώρησης, μεταφοράς ή προορισμού.
 • Οι εθνικές αρχές πρέπει να απαιτούν από τους μεταφορείς τα ακόλουθα:
  • να είναι εγκατεστημένοι σε χώρα της ΕΕ·
  • να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκές και κατάλληλο προσωπικό, εξοπλισμό και λειτουργικές διαδικασίες·
  • να μην έχουν υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις της κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τα τρία προηγούμενα έτη.
 • Για ταξίδια μεγάλης διάρκειας μεταξύ των χωρών της ΕΕ και προς προορισμούς εκτός της ΕΕ:
  • οι μεταφορείς πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη άδεια, έγγραφα, σύστημα δορυφορικής πλοήγησης και σχέδια έκτακτης ανάγκης για έκτακτα περιστατικά·
  • οι εθνικές αρχές πρέπει να διενεργούν ελέγχους στο σημείο αναχώρησης και τυχαία μετέπειτα.
 • Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού ή μη εφαρμογής των κανόνων καλής διαβίωσης , οι εθνικές αρχές μπορούν να επιμείνουν ο μεταφορέας:
  • να αλλάξει οδηγό ή συνοδό·
  • να κάνει μια προσωρινή επισκευή στο μεταφορικό μέσο·
  • να μεταφέρει την παρτίδα σε άλλο όχημα·
  • να επιστρέψει τα ζώα στο σημείο αναχώρησής τους·
  • να εκφορτώσει τα ζώα και να τα σταβλίσει σε κατάλληλο προσωρινό χώρο.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 25 Ιανουαρίου 2005.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα «Καλή διαβίωση των ζώων — Βασικά επιτεύγματα» στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22 Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 (ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1–44)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2004/544/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2004, σχετικά με την υπογραφή της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια διεθνών μεταφορών (ΕΕ L 241 της 13.7.2004, σ. 21)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/97 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1997, για τα κοινοτικά κριτήρια που απαιτούνται για τα σημεία στάσης και για την τροποποίηση του σχεδίου δρομολογίου που αναφέρεται στο παράρτημα της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ (ΕΕ L 174 της 2.7.1997, σ. 1–6).

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 του Συμβουλίου έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

Εκτελεστική απόφαση 2013/188/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2013, για τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις αμερόληπτες επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 2098] (ΕΕ L 111 της 23.4.2013, σ. 107–114)

 

Πηγή

Copyright © 2022 All Rights Reserved ® | Δανάη Μαρκάκη
Κατασκευή Ιστοσελίδας: Ax-Easy